Leping/Maksetingimused

Siin saate tutvuda tantsukooli lepingu ja maksetingimustega.

Leping antakse lapsevanemale või täiskasvanud õpilasele esimeses trennis. Väljastatud leping tuleb kohapeal lugeda ja allkirjastada. Kui leping on antud koju allkirjastamiseks siis seda peab tooma tagasi oma treenerile allkirjastatult hiljemalt teiseks trenniks.

Allkirjastamata lepinguga õpilasel ei ole võimalik alustda trennis käimisega. 


Leping/Maksetingimused


Osapooled MTÜ Republic Tantsustuudio avaliku nimega Dance Republic Tantsukool (edaspidi „Tantsukool“), juhataja Alissa Montes isikus, ühelt poolt ja õpilase seaduslik esindaja (edaspidi „Esindaja“) teiselt poolt (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:

Tantsukoolis osalemise aluseks on allkirjastatud lepingu ja maksetingimuste olemasolu. 


1. Lepingu objekt 

1.1.Tantsukool kohustub andma õpilasele võimalust areneda tantsuliselt ja sotsiaalselt Esindaja poolt tehtud valikule ning viimane kohustub selle eest tasuma käesolevas lepingus (edaspidi Leping) sätestatud korras. 


2. Õppetöö 

2.1.Õppeaasta Tantsukoolis algab septembri alguses vastavalt nädalapäevadele, nädala alguses ning kestab kuni juuni lõpuni. .

2.2.Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile, rühmadesse jagamist teostab õpetaja lähtuvalt õpilase vanusest ning oskuste tasemest;

2.3.Õppetöö läbiviimise kohaks on Dance Republic Tantsukool Tatari 64, 4. korrus, Tallinn.

2.4.Üldjuhul õppetöö ei toimu Haridus- ja Teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel, va meistrivõistluste ettevalmistamise ja muudeks võistlusteks ettevalmistuse ajal. 

2.5.Tantsukool, õpilane ja tema esindaja järgivad Tantsukooli kodukorda: http://republic.ee/kodukord-2/. Lepingus antud allkirjaga esindaja kinnitab, et on tutvunud kooli kodukorraga.

2.6.Tantsukoolil ei ole kohustust asendada õppetunde, millest Õpilane on puudunud.

2.7.Tantsukool ei kanna vastutust õpilase traumade eest, mis on tekitatud õpilase poolt endale või teistele.

2.8 Eriolukordade ajal viiakse õppetöö üle distantsõpele. Kui seda pole võimalik teha arvestatakse juba tasutud kuutasu järgmisesse perioodi.  


3.Õppemaks, sisaldab Tantsukooli kommunaalkulusid ning treenerite töötasu.

3.1.Õppemaks on arvestatud tundide järgi, õppemaksu tasumine toimub iga kuu 8. kuupäevaks. Hinnakirjaga saab tutvuda: http://republic.ee/hinnakiri/

3.2.Esindaja kohustub tasuma õppemaksu iga kuu Tantsukooli arveldusarvele nr. MTÜ Republic Tantsustuudio Swedbank, EE682200221059000047 maksekorralduses märkida: trenniperiood mille eest tasutakse ning õpilase nimi. 

3.3.Tantsutundidest puudumine ei vabasta Õppemaksu tasumise kohustusest.

3.3.1.Traumade tõttu  järjestikku rohkem kui 14 kalendripäeva  õppetööst puudumise korral on Tantsukoolilt võimalik taotleda soodustust 50 % puudutud Tantsutundide maksumusest alates kahest nädalast. Soodustust rakendadakse järgmisel trennikuul. Tantsukool rahuldab taotluse ainult juhul, kui Õpilane ja/või Õpilase esindaja on teavitanud Kooli Õpilase traumast viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui enne esimese Tantsutunni algust, millest Õpilane trauma tõttu puudub. Trauma tõendamiseks on vajalik arstitõend. Puhkusereisede puhul tasaarveldusi ei tehta. Õpilasel on võimalik võtta kuni 1 kuu pikkune maksepuhkus seejuures tasudes kohamaksu 15€ ulatuses. Juhul, kui Õpilane tasub Õppemaksu Aasta kaupa, tagasi arvestusi ega tagasimaksmiseid ei toimu.

3.4.Tantsukoolil on soodustuste võimalused millega saab tutvuda: http://republic.ee/hinnakiri/

3.5.Õppemaks ei sisalda treeninglaagrite, varustuse ja võistlustega seotud kulusid.

3.6.Õppemaksu tasumisega viivitamisel on Tantsukoolil õigus õpilane treeningult kõrvaldada. 

3.7.Õppemaksu tahtliku või korduva mitte õigeaegselt maksmise puhul on Tantsukoolil õigus lisada Esindajale trahv 5€ ulatuses.


4. Lepingu lõpetamine 

LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE 

4.1.Leping jõustub allakirjutamise päeval ning kehtib Õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt Õppeaasta kaupa, kui pooled ei teata kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne järgmise Õppeaasta algust teisele poolele, et ei soovi jätkata Lepingut järgneval Õppeaastal. 

4.2.Pooltel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada või muuta Poolte kokkuleppel, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Lepingu lõpetamine ennetähtaegselt ei vabasta Õpilast kohustusest täita Lepingu kehtimise ajal Lepingust tekkinud kohustusi. 

4.3.Koolil on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada kui Õpilane või tema esindaja on teinud selleks kirjaliku avalduse või kui Õpilne või tema esindaja ei täida Lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi. 

4.4.Tantsukoolil on õigus Leping lõpetada, kui õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd. 

4.5.Lepingu lõpetamise korral on Esindaja kohustatud tasuma läbitud tundide eest vastavalt antud Lepingu punktis 3.1.hinnakirjale. 

 

Õpilase ees- ja perekonnanimi:     ………………………………….. 

Esindaja ees- ja perekonnanimi:   …………………………………. 

Lepingu sõlmimise kuupäev:         ………………………………………. 

 

 

_______________________ 

Esindaja (digi)allkiri