TEENUSE - JA MAKSETINGIMUSED

Siin saate tutvuda tantsukooli TEENUSE- JA MAKSETINGIMUSTEGA

Maksetingimused, Hinnakiri ja muud teenuselepingu osaks saanud tingimused kehtivad kõigile, kes võtavad treeningutest osa või on treenitava eestkostja, lapsevanem. Maksetingimused kas antakse füüsiliselt lapsevanemale või täiskasvanud õpilasele esimeses trennis või saadetakse e-maili teel. Väljastatud leping tuleb kohapeal lugeda ja allkirjastada. Kui leping on antud koju allkirjastamiseks (lapsevanemale), siis peab selle tooma tagasi oma treenerile allkirjastatult hiljemalt järgmisdeks trenniks.
NB! Kui õpilane on liitunud trennidega on ta automaatselt nõustunud maksetingimustega vaatamata kas ta on allkirjastanud maksetingimusi või mitte.

Stuudio Dance Republic Teenuse - ja Maksetingimused

Stuudios Dance Republic osalemise aluseks on lepingu ja maksetingimustega nõustumine.

1.Maksetingimused, Hinnakiri ja muud teenuselepingu osaks saanud tingimused kehtivad kõigile, kes võtavad treeningutest osa või on treeningute tellijaks, sealhulgas alaealiste eest tasuvatele täisealistele isikutele.

TREENINGUTE PERIOOD/TREENINGUTEL OSALEMINE

2. Treeningute periood kestab 12 kuud, millest 10 kuud tasutakse kuutasu vastavalt hinnakirjale, ning 2 kuud tasutakse kohamaksu summas 20€ (juuli, august, kokku 40€). Kohamaksu kohustusliku perioodi ajal võimaldab Stuudio Dance Republic kõigil grupidel osaleda  ühel vähemalt 1,5h kestval treeningul, mille toimumise ajast teavitatakse juunikuu alguses (1 treening juulis + 1 treening augustis).
3. Õppeasutustes käivatel õpilastel treeninguid ei toimu Haridus- ja Teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel, va meistrivõistluste ettevalmistamise ja muudeks võistlusteks ettevalmistuse ajal. Täiskasvanutel osalejatel ei toimu treeninguid  jõuluperioodil ja riiklikel pühadel või nii nagu treener ja õpilased omavahel kokku lepitakse.
4. Stuudio Dance Republic, õpilane ja tema esindaja järgivad Tantsukooli kodukorda.
5. Stuudiol Dance Republic ei ole kohustust asendada õppetunde, millest Õpilane on puudunud.
6. Stuudio Dance Republic ei kanna vastutust õpilase traumade eest, mis on tekitatud õpilase poolt endale või teistele.
7. Eriolukordade ajal viiakse õppetöö üle distantsõppele. Kui seda pole võimalik teha arvestatakse juba tasutud kuutasu järgmisesse perioodi.
8. Stuudios Dance Republic filmitakse ja tehakse pilte treeningute ajal eesmärgiga edendada tantsukooli ja propageerida tantsukuntsi ning sporti. Esindaja lubab treenitavast tehtud pilte ja videoid avaldada Dance Republic sotsiaalmeedia lehtedel (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, jt) ja kodulehel. Esindaja lubab kasutada pilte ja videosi ka kõikides tantsukooli jaoks vajalikes turunduslikes projektides.
9. Isikuandmete töötlemise eesmärk on tantsutreeningutega seotud teenuste osutamine. Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmete vastutav töötleja ning kokkuleppe sõlmija on MTÜ Republic Tantsustuudio, kes tagab oma klientide (andmesubjektide) isikuandmete turvalisuse. Tantsukool säilitab oma klientide isikuandmeid nende Dance Republic tantsukooli liikmesuse perioodil.

TREENINGUTE EEST TASUMINE/PUUDUMINE
10. Õppemaks on arvestatud tundide järgi, õppemaksu tasumine toimub iga kuu 8. kuupäevaks. Hinnakirjaga saab tutvuda: republic.ee/hinnakiri
11. Laste ja Noorte proovitreeningud on tasuta. Treeningutega liitumise korral tasuta proovitreeningut treeningute kuumaksust maha ei arvestata. 
12. Harrastajate/täiskasvanutele mõeldud proovitreeningud (alates 18a) on tutvumishinnaga 5€ kord, välja arvatud Heels Class ja muud DROP IN võimalusega trennid, kus tasutakse üksik korra alusel vastavalt 12€ (1h), 15€ (1,5h) ja 20€ (2h). Treeningutega liitumise korral arvestatakse proovitreeningu eest tasutud summa kuutasu sisse.
13. Esindaja kohustub tasuma õppemaksu iga kuu alguses, jooksva kuu eest Stuudio Dance Republic arveldusarvele: 

MTÜ Republic Tantsustuudio Swedbank, EE682200221059000047

Maksekorralduses märkida: treeningperiood, mille eest tasutakse ning õpilase nimi.

14. Liitudes treeningutega poole kuu pealt, tuleb Esindajal tasuda terve kuutasu jooksva kuu eest, juhul kui ei ole soodsam tasudes vaid alles jäänud treeningute eest üksiktreeningu alusel, mis on 12/15/20€ kord, vastavalt stiilile ja tunni kestvusele. 
15. Tantsutundidest puudumine ei vabasta Õppemaksu tasumise kohustusest. Õppemaks ei kuulu tagastamisele ega ümber arvestamisele. 
16. Füüsiliste traumade tõttu järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva õppetööst puudumise korral on Stuudiolt Dance Republic võimalik taotleda soodustust 50% puudutud Tantsutundide maksumusest alates kahest nädalast. Soodustust rakendatakse järgmisel trennikuul. Stuudio Dance Republic rahuldab taotluse ainult juhul, kui Õpilane ja/või Õpilase esindaja on teavitanud Kooli Õpilase traumast viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui enne esimese Tantsutunni algust, millest Õpilane trauma tõttu puudub. Trauma tõendamiseks on vajalik arstitõend. Kui õpilane keeldub tõendi esitamisest on Stuudiol Dance Republic õigus soodustust mitte pakkuda. Tõendeid kasutatakse ainult seoses konkreetse õpilase andmete kontrollimisega.
17. Puhkusereiside puhul tasaarveldusi ei tehta.
18. Õpilasel on võimalik võtta kuni 1 kuu pikkune maksepuhkus seejuures tasudes kohamaksu 20€ ulatuses. Sellest järgneval kuul on treenitaval kohustus tasuda kuutasu selle täies ulatuses.
19. Juhul, kui Õpilane tasub Õppemaksu aasta kaupa, tagasi arvestusi ega tagasimakseid ei toimu.
20. Õppemaks ei sisalda treeninglaagrite, varustuse ja muid võistlustega seotud kulusid.
21. Õppemaksu tasumisega viivitamisel on Stuudiol Dance Republic õigus õpilane treeningult kõrvaldada.
22. Õppemaksu tahtliku või korduva mitte õigeaegselt maksmise puhul on Tantsukoolil õigus lisada Esindajale trahv 5€ ulatuses või edastada tasumata arved inkassole.

LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE

23. Leping jõustub õpilase trennis osalemisega alates teisest trennist ning kehtib 12 kuud. Leping pikeneb automaatselt Õppeaasta kaupa, kui pooled ei teata kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne järgmise Õppeaasta algust teisele poolele (15.augustiks), et ei soovi jätkata Lepingut järgneval Õppeaastal. 
24. Trennis osalejal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult e-maili teel info@republic.ee vähemalt 30 päeva ette.

25. Lepingu lõpetamine ennetähtaegselt ei vabasta Õpilast kohustusest täita Lepingu kehtimise ajal Lepingust tekkinud kohustusi. Loobumise teate saatmisel jooksva kuu vahemikus 1.-10. kuupäev tuleb tasuda selle jooksva kuu treeningute kuutasu. Teate saatmisel jooksva kuu vahemikus 11. kuni kalendrikuu viimane päev tuleb tasuda sellele järgneva kalendrikuu treeningute kuutasust 50%, mis arvestatakse eelneva kalendrikuu kuutasu põhjal.

TINGIMUSTE MUUTMINE

26. Stuudiol Dance Republic on õigus Hinnakirja, Maksetingimusi ja muid teenuselepingu osaks saanud tingimusi igal ajal muuta, teatades sellest ette vähemalt 15 kalendripäeva ja avaldades muudetud tingimused Dance Republic veebilehel (republic.ee). Dance Republic võib, kuid ei ole kohustatud edastama muudetud tingimusi e-posti teel.

27. Muudatustega mittenõustumisel tuleb esitada treeningutest loobumise teade vastavalt punktile 25., millisel juhul kehtivad muudatuse eelsed tingimused konkreetse treeningutel osaleja suhtes kuni viimase treeninguni.

Õpilase ees- ja perekonnanimi: ……………………………………………………………………..
Esindaja ees- ja perekonnanimi: ……………………………………………………….

Esindaja (digi)allkiri ………………………………………..

Viimati muudetud: 1. september  2023  Stuudio Dance Republic